Algemene voorwaarden Moswand.eu B.V.

Versie mei 2021

Algemene Voorwaarden geldende voor Moswand.eu B.V.
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Moswand.eu B.V. akkoord gaat. Moswand.eu B.V. behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze van toepassing waren op de dag van de op de opdrachtbevestiging of factuur vermelde datum.

Artikel 1 Definities
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
– De ondernemer: De onderneming met de handelsnaam “Moswand.eu, gevestigd te Weert, onderdeel van de firma Moswand.eu B.V. ingeschreven bij de kvk Limburg onder nummer 82356734, Btw-identificatienummer: NL 862432443.B01

– De websites: De websites van Moswand.eu B.V., alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijk uitzondering van de op de website geplaatste links naar andere websites.

– Product: Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Moswand.eu B.V. en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

– Consument: Iedere natuurlijke persoon die met Moswand.eu B.V. handelt, als bedoeld in boek 7, titel 1, afdeling 9A BW, die niet handelt in de uitvoering van een beroep of een bedrijf.

– Opdrachtgever: Iedere rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, niet zijnde consument, die aan een ondernemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van materialen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Moswand.eu B.V. en de consument, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

2. Algemene en/of bijzondere voorwaarden van de consument/opdrachtgever binden de verkoper niet, behalve als de verkoper de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

3. De ondernemer verstrekt deze algemene voorwaarden op aanvraag van de consument/opdrachtgever, en zijn te downloaden via de websites.

Artikel 3 Aanbiedingen, offerten en bestellingen

1. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de websites en offerten. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de websites getoonde foto’s. Moswand.eu B.V. is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin. Voor de duidelijkheid: De afbeeldingen en of tekeningen/schetsen zijn derhalve enkel en alleen illustratief van aard en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn zowel inclusief en exclusief omzetbelasting (btw) vermeld, en exclusief invoerrechten, andere belastingen en heffingen, kosten van kwaliteitscontrole en transport.

Artikel 4 Overeenkomst

1.a. De overeenkomst komt tot stand via de website wanneer de consument een bestelling heeft afgerond, en Moswand.eu B.V. de consument per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

1.b. Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de opdrachtgever/consument de offerte voor akkoord tekent en deze vervolgens overhandigt, dan wel terugzendt aan de ondernemer, uiterlijk 30 dagen na de offertedatum, tenzij in de offerte schriftelijk is aangegeven.

2. Indien op verzoek van de consument/opdrachtgever door Moswand.eu B.V. een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Moswand.eu B.V. de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.

3. Eerst na ontvangst door Moswand.eu B.V. van een door de consument/opdrachtgever voor akkoord getekende of via mail bevestigde, ontvangstbevestiging/offerte komt de overeenkomst tot stand. Hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de consument/opdrachtgever te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden.

4. Het recht tot ontbinding van de overeenkomst geldt niet voor:
– producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper, zoals mosschilderijen en(mobiele) moswand of mospanelen, logo’s &letters, moskorven, kokedama’s, mosbollen.

5. Wordt een door de consument/opdrachtgever verstrekte order geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan dient hij de ingevolge hiervan bij verkoper ontstane schade te vergoeden. De schade wordt met 50% van de netto factuurwaarde van geannuleerde order berekend. Het bewijs van een hogere schade blijft voorbehouden.

6. De ondernemer is op geen enkele wijze gebonden aan hetgeen is vermeld in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen en tekeningen. De daarin vermelde gegevens binden de ondernemer niet, tenzij hij dit schriftelijk bevestigt.

Artikel 5 Levering

1. Moswand.eu B.V. zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de websites genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Moswand.eu B.V. zijn niet aansprakelijk voor elke overschrijding van een levertermijn.

2. Indien een in de orderbevestiging/websites aangegeven levertijd evenwel met meer dan twee maanden wordt overschreden, is de consument/opdrachtgever gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De consument/opdrachtgever dient Moswand.eu B.V. echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren. Tenzij sprake is van rechtstreekse levering, af magazijn, dat wil zeggen de consument/opdrachtgever haalt het producten en/of de
producten zelf op, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, waarbij Moswand.eu B.V. de wijze van verzending bepaalt.

3. Levering op de Waddeneilanden/Buitenland is mogelijk, hiervoor worden transportkosten berekend op aanvraag van de transporteur, levering en plaatsing op aanvraag van Moswand.eu B.V.

4. Indien koper op het moment van levering, door Moswand.eu B.V. niet aanwezig is, hebben Moswand.eu. B.V. het recht om de overeengekomen producten te lossen op het overgekomen adres, indien de chauffeur dit verantwoord acht.

Artikel 6 Garantie

1. Op de door Moswand.eu B.V. geleverde producten wordt een garantie gegeven de duur van 3 jaar op de constructie.

2. Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere garantietermijn in acht worden genomen, geldt die kortere termijn als de tussen de klant en Moswand.eu B.V. overeengekomen garantietermijn.

3. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Moswand.eu B.V. en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.

4. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, incidentele plukjes mos die loslaten en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen en de natuurlijke onschadelijke geur van het mos, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.

5. De consument/opdrachtgever verplicht zich kennis te nemen van de garantievoorwaarden, te vinden op de websites, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de websites van de leverancier/fabrikant van het product. Informatie over mosproducten zijn onder punt 7 van Artikel 6 te vinden.

6. De consument/opdrachtgever zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, locatie, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Moswand.eu B.V. de consument/opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

7. Het mos van Moswand.eu B.V. is geprepareerd. Daardoor heeft het geen onderhoud nodig en gaat het jaren mee.
• Het mos heeft een hoge, akoestische demping.
• Mos geurt van nature en dit is inherent aan het product. De geur neemt geleidelijk aan af en is volstrekt onschadelijk.
• Mos behoudt lange tijd zijn kleur. Onder invloed van fel (zon)licht kan verkleuring versnellen.
• In het mos komen kleurverschillen voor, per doos kan de kleur verschillend zijn. Daarom bij gebruik (verschillende dozen) mengen.
• Het mos niet afspoelen met water of andere vloeistoffen.
• Het mos is alleen geschikt voor binnenruimten. Dus niet buiten plaatsen.
• De kleurstoffen in het mos kunnen afgeven. Dit is schoon te maken met water en zeep.
• Bij een lage luchtvochtigheid (lager dan 30-40%) kan het mos tijdelijk wat droger/harder worden, is dan kwetsbaarder. Zodra het vochtgehalte weer stijgt, wordt het mos weer zacht.

Artikel 7 Reclames

1. De consument/opdrachtgever dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.

2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.

3. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant/opdrachtgever niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.

4. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Artikel 8 Overmacht

1. Moswand.eu B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Moswand.eu B.V. daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Moswand.eu B.V. geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Moswand.eu B.V. daaronder begrepen.

2. Moswand.eu B.V. komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Moswand.eu B.V. haar verplichtingen hadden moeten nakomen.

3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 9 Betaling

1. Levering geschiedt uitsluitend via betaalmogelijkheden op de website (gratis), tegen contante betaling (gratis), of direct voorafgaand aan de feitelijke levering c.q. onder rembours (+€10,-) of bij facturering binnen de op de factuur vermelde termijn (gratis). Totdat de totale koopsom volledig betaald is blijft Moswand.eu B.V. volledig eigenaar van de geleverde goederen.

2. Indien, in afwijking van hetgeen in lid 1 is bepaald, betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, dient het verschuldigde tenminste drie werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Moswand.eu B.V. bij gebreke waarvan de levering wordt uitgesteld.

3. Indien de consument/opdrachtgever na schriftelijke aanmaning volhardt in de non-betaling, dan wel, na schriftelijke aanmaning, weigert medewerking te verlenen aan alsnog levering op een normale werkdag (binnen normale werktijden) binnen 14 dagen na bedoelde schriftelijke aanmaning, zijn Moswand.eu B.V. gerechtigd de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

4. Alsdan is de consument/opdrachtgever verschuldigd aan Moswand.eu B.V., bij wege van schadevergoeding onder algemene titel, een bedrag groot 50% van de koopsom, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der buitengerechtelijke ontbinding.

5. Moswand.eu. B.V. is gerechtigd om bij een verzuim van koper 1,5% rente per maand in rekening te brengen, dan wel, wanneer die hoger mocht zijn, de wettelijke rente, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de algehele voldoening.

6. Indien op enig moment bij verkoper gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van koper, heeft Moswand.eu B.V. het recht alvorens (verder) te presteren, van koper te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt, of dat koper een deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van de bedragen die Moswand.eu B.V. nog van koper zal hebben te vorderen.

7. Indien koper/opdrachtgever in gebreke blijft van de van hem verlangde vooruitbetaling op grond van het vorige artikel te voldoen dan wel de daartoe vereiste zekerheid te stellen, dan heeft Moswand.eu B.V. het recht de overeenkomst gedeeltelijk dan wel geheel te ontbinden.

Artikel 10 Geschillen

1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Moswand.eu B.V., tenzij de kantonrechter bevoegd is. Moswand.eu B.V. staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.

2. Op elke overeenkomst tussen Moswand.eu B.V. en de klant/opdrachtgever is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Herroepingsrecht

1. Indien de klant/opdrachtgever besluit het product en/of producten terug te sturen, dient zij met behulp van foto materiaal duidelijk de klacht in beeld te brengen. Zonder duidelijk beeldmateriaal worden geen product en/of producten teruggenomen!

2. Indien de klant/opdrachtgever besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, Moswand.eu behoeft geen rembourszendingen te accepteren. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant.

3. Voorts behoeft Moswand.eu B.V. uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien:
– het product en/of de producten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper, hieronder vallen bijvoorbeeld alle op maat gemaakte mosschilderijen en (mobiele) moswanden.
– het product en/of de producten geheel compleet, in de originele verpakking en in originele staat zijn
– het product en/of de producten ongebruikt zijn
– het product en/of de producten schoon zijn
– het product en/of de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest
– bij bijbehorende montagematerialen, voor zover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Indien het door Moswand.eu B.V. geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant/opdrachtgever beperkt tot het geen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.

2. Nimmer is Moswand.eu B.V. aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).

3. Evenmin is Moswand.eu B.V. aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Moswand.eu B.V.
Drukkerijstraat 1
6001 SL Weert